Sinds oktober 2013 is Elzo van Kampen de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de KNBB.

Hij is een enthousiaste biljarter en voelt zich betrokken bij het wel en wee van en binnen de biljartbond. Met het ‘wee’ bedoelt hij niet alleen de sportieve minpunten. Er kan ook sprake zijn van eenmalige of vaker voorkomende onaangename persoonlijke ervaringen op andere terreinen. Denk daarbij aan: seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging, conflicten.


Mocht u worden geconfronteerd met een van bovenstaande zaken, of als u een vermoeden daarvan hebt, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ook als u vragen of opmerkingen hebt in dit verband, kunt u mij gerust benaderen.
Elke sportbond dient onder meer te zorgen voor een sociaal veilige sportomgeving. Alle KNBB-leden en -medewerkers worden geacht de gedragsregels van de bond na te leven en zich respectvol te gedragen tegenover elkaar. Soms gaat het mis. De functie van VCP is in het leven geroepen om in dat geval een eerste aanspreekpunt te hebben voor betrokkenen die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag en dat willen melden. De VCP is de eerste schakel in deze procedure en kan advies geven over eventuele vervolgstappen. Hij kan het bestuur ook adviseren, bijvoorbeeld over het nemen van preventieve maatregelen.

 

De VCP is gemakkelijk te benaderen, biedt een luisterend oor, is onafhankelijk en neutraal (zit dus ook niet in het bestuur of in commissies). Alles blijft in principe vertrouwelijk. De VCP rapporteert wel aan het bondsbestuur, maar de namen en woonplaatsen van de betrokkenen worden daarbij niet genoemd. Wanneer echter sprake is van een ernstig misdrijf, moet aangifte worden gedaan. Als in overleg met de melder wordt gekozen voor een vervolgprocedure, is het bestuur verantwoordelijk voor de afhandeling. Daarbij kan ook een beroep worden gedaan op de expertise van (vertrouwenspersonen van) het NOC*NSF.

 

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kan men, ook anoniem, terecht met vragen of meldingen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar het kan ook te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag van anderen. Ook voor vragen over matchfixing, dopingovertredingen of tucht kunt u het Vertrouwenspunt benaderen. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur wordt besproken wat de melder dwarszit en welke stappen gezet kunnen worden om het aan te pakken.

Het Vertrouwenspunt Sport is telefonisch bereikbaar, via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut ), per mail via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl en via de website www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport .”

 

U kunt mij rechtstreeks bereiken via evkam@kpnmail.nl of 06-23059854