Naast de reglementen hanteert de KNBB ook diverse gedragscodes zoals de bestuurlijke integriteitscode en de algemene gedragscode. De verschillende codes kunt u HIER raadplegen.


Als u constateert dat een functionaris zich niet aan de geldende gedragscode of reglementen houdt dan kunt u daarvan melding doen bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNBB.